počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
Kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Možnosti plateb
ComGate Dobírka ČP Platba převodem Hotově Dobírka Zásilkovna PPL - pouze logo Česká pošta - jen logo PayPal - pouze logo

     

     DOPRAVA

nad 1.500,- Kč

ZDARMA

Nově v nabídce

                     CD


    Ájurvédské čaje, ovoce
          a nutriční elixíry  


         Dárkové poukazy

  v hodnotě 200,- až 1.500,- Kč


Informace pro vás

      certifikát prověřené společnosti

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Harmonie pro život s.r.o. se sídlem Dolní Valy 777, Uherský Brod, 688 01, identifikační číslo: 04541766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,   oddíl C, vložka 90490 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.harmonieprozivot.cz.


I. Úvodní ustanovení

1.1.  Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Harmonie pro život s.r.o.   se sídlem Dolní Valy 777, Uherský Brod, 688 01, identifikační číslo: 04541766, zapsané             v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90490 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.harmonieprozivot.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Vztahy neupravené VOP se řídí občanským zákoníkem          a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží       od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva              a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat          do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet"). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně         a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským (přihlašovacím) jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména         s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru  a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti        po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde     k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo  k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká            a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka")

3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „kupuji a zaplatím". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Uherský Brod, nám. 1. máje 1571, 688 01
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800891074/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. pro platby v měně CZK nebo na účet prodávajícího č. 2600964072/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. pro platby v měně EUR (dále jen „účet prodávajícího")
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate
 • bezhotovostně platební kartou

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady s pojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícho zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.  V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil
 • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil

5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží.

5.3.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@harmonieprozivot.cz.

5.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží.

5.6.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit,   a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím       a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení.

VI. Přeprava a dodání zboží

Zboží je expedováno zpravidla následující pracovní den (skladem). V případě, že zboží není skladem (do týdne), je expedováno do pěti až sedmi pracovních dnů. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky (dobírka, hotovost) nebo po přijetí platby od kupujícího (převod na účet, platba kartou). Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí vlastnictvím prodávajícího. V případě odmítnutí převzetí nebo vyzvednutí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody.

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje prodávající nepředává třetím osobám; výjimku tvoří osoby dopravující zboží, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v rozsahu potřebném pro doručení zboží.

Dárkový poukaz Harmonie
Dárkové poukazy ve všech hodnotách se dají využít k nákupu na e-shopu www.harmonieprozivot.cz nebo v prodejně Harmonie pro život s.r.o. na adrese nám. 1. máje 1571, Uherský Brod, 688 01. Tyto poukazy mají neomezenou dobu platnosti.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023.

X

Zásady používání souborů cookies

Webové stránky dle Zásad zpracování osobních údajů zákazníků v souladu s GDPR využívájí soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
Přizpůsobit